3ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ.


ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 57

Ξάνθη, 09/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 57 / 1

Προς: όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Κοινοποίηση: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  Εφορεία Διοίκησης Γενικής Εφορείας
  Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.
Θέμα: 3ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Σχετικά: Π.Δ. 71/16-04-2014 (ΦΕΚ 115Α/12-05-2014)
  Εγκύκλιοι Γενικού Εφόρου 24 & 25/2016

Αγαπητοί μου,

Με ιδιαίτερη χαρά και σε εφαρμογή του Οργανισμού Σ.Ε.Π. συγκαλώ το 3ο Προσκοπικό Συνέδριο της Περιφέρειάς μας και σας ενημερώνω για τα επιμέρους θέματα που αφορούν την οργάνωση και την διεξαγωγή του. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24/2016, ένα από τα θέματα του Συνεδρίου θα είναι η “Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»”. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα αναδειχθούν τα 12 από τα 13 μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναλογούν στην Περιφέρειά μας όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο 25/2016. Σημειώνεται ότι την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων καταλαμβάνει αυτοδίκαια ο Περιφερειακός Έφορος, για χρόνο ίσο με το χρόνο της Εντολής Διοίκησής του.

 • Χρόνος – Τόπος

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης στις 09:30 και ώρα λήξης στις 19:30. Οι εργασίες του θα λάβουν χώρα στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμυγδαλεώναπαλιό Καπνομάγαζο.

 • Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΟΕΣ) αποτελείται από τους Βαθμοφόρους: α) Μαρία Μυλωνίδου, Αρχηγό 5ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Αμυγδαλεώνα, β) Βασίλειο Κατιρλιώτη, Βοηθό Περιφερειακό Έφορο και γ) Αριστοτέλη Παπακωνσταντίνου, Βοηθό Περιφερειακό Έφορο.

 •  Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι που:

 1. έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης/έγκρισης του αρμοδίου Εφόρου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.
 2. έχουν απογραφεί για την προσκοπική περίοδο 2016-2017, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 3. έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της θητεύουσας ή προηγούμενης Γ.Σ.
 4. δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

 

 • Υποψήφιοι για την Γ.Σ. / Δικαίωμα, χρόνος και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα της προηγούμενης ενότητας (“Δικαίωμα συμμετοχής –Δήλωση Ενδιαφέροντος”) και επιπλέον
 2. έχουν τουλάχιστον διετή θητεία Βαθμοφόρου και
 3. Πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην Περιφερειακή Εφορεία το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου. Με δεδομένο ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τρεις Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας υπάρχει συνημμένη στην Εγκύκλιο 24/2016 (Υπόδειγμα αρ. 1).

 

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Συστημάτων να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις εργασίες του Συνεδρίου και με την υποβολή υποψηφιοτήτων:

 1. Απογραφή των Βαθμοφόρων
 1. Άμεση υποβολή προτάσεων για έκδοση Εντολών Διοίκησης ή για ανανέωση όσων Εντολών επίκειται η λήξη τους εντός της περιόδου 29/11 – 04/12, ώστε μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου να έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Έφορο όλες οι Εντολές Διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24/2016 “Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου η Περιφερειακή Εφορεία θα καταρτίσει πίνακα Βαθμοφόρων, ο οποίος θα επικυρωθεί από την Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, με τους έχοντες σύμφωνα με τα παραπάνω δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο – Διαδικασία Ανάδειξης. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν θα εκδοθούν νέες Εντολές Διοίκησης. Κατόπιν αυτού, καλούνται οι αρμόδιοι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση νέων Εντολών Διοίκησης ή για την έγκαιρη πρόταση ανανέωσης υφιστάμενων Εντολών Διοίκησης που πρόκειται να λήξουν εντός του ανωτέρω πενθημέρου.”
 1. Συμπλήρωση/διόρθωση των ατομικών στοιχείων των Βαθμοφόρων και των στοιχείων επικοινωνίας στο e-sep.

 

Με νεώτερη Ανακοίνωση θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα υπόλοιπα ζητήματα του Συνεδρίου, όπως θεματολόγιο/εισηγήσεις, πρόγραμμα συνεδρίου, αιτήσεις συμμετοχής, κόστος κλπ. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα προβλέπονται στον Οργανισμό Σ.Ε.Π., στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 2ο, άρθρο 4, παρ. 4.1) καθώς και στις Εγκυκλίους 24 και 25/2016.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Οργανωτική Επιτροπή για την προετοιμασία του Συνεδρίου!

 

Με προσκοπικού χαιρετισμούς,

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

 

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ