Ανακοίνωση 247 – Ανάδειξη Αρχηγού, 1ο Σύστημα Προσκόπων Καβάλας


Ξάνθη, 21 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 246

Προς:  Βαθμοφόρους του 1ου Συστήματος Προσκόπων Καβάλας

Κοιν:   Βοηθό Π.Ε. Α.Μ.Θ. για την Καβάλα, Ηλιάδη Χαράλαμπο

 • Εφόρους Π.Ε. Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Αρχηγού, 1ο Σύστημα Προσκόπων Καβάλας

Αγαπητοί μου,

Με αφορμή λήξη της θητείας της Αρχηγού του 1ου Συστήματος Προσκόπων Καβάλας στις 6 Δεκέμβριου 2021, την οποία και ευχαριστούμε για την έως τώρα θητεία της,  θα πρέπει  να  διεξαχθεί  η  Διαδικασία  Ανάδειξης  νέου  Αρχηγού Συστήματος όπως προβλέπει ο “Κανονισμός Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π.” (Μέρος 4ο – Κεφ. 5 – παρ. 5.4).

 • Πρόταση υποψηφίων – Προσόντα

Σύμφωνα λοιπόν με τον ανωτέρω Κανονισμό, καλώ τους Βαθμοφόρους του 1ου Συστήματος Προσκόπων Καβάλας, καθώς και τους Εφόρους της Περιφερειακής Εφορείας Α.Μ.Θ., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Επισημαίνεται ότι για να προτείνουν υποψήφιο οι Βαθμοφόροι του Συστήματος θα πρέπει να έχουν ενεργή Εντολή Διοίκησης και συνολική υπηρεσία Βαθμοφόρου τουλάχιστον 12 μηνών.

Τα πρόσωπα που θα προταθούν ως υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου του Σ.Ε.Π., όπως ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό (Κ.Δ. – Μέρος 4ο – Κεφ.1 παρ. 1.1).

Όλοι όσοι συμμετέχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν ως στόχο να επιλέξουν μετά από σχετική έρευνα και αναζήτηση στον ευρύτερο προσκοπικό και κοινωνικό χώρο τους άτομο ως υποψήφιο, το οποίο να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Επίσης, για τον σκοπό αυτό, το προτεινόμενο άτομο πρέπει να:

 • Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και να δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του.
 • Χαίρει της εκτίμησης της κοινωνίας και των τοπικών Αρχών.
 • Είναι σε θέση να προάγει το έργο των Βαθμοφόρων, των Τμημάτων, των Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας, ανάλογα με τα καθήκοντά του.
 • Αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων

Οι προτάσεις υποψηφίων, απευθυνόμενες στον Περιφερειακό Έφορο θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο peamth@sep.org.gr με κοινοποίηση στην Εφορεία Διοίκησης ΠΕ στο efdioikpeamth@sep.org.gr εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την παρούσα Ανακοίνωση, δηλαδή μέχρι και τις 9/11/2021.

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του υποψήφιου.
 • Το προσκοπικό βιογραφικό του υποψηφίου.
 • Σχέδια Τριετούς και Ετήσιου Προγράμματος.

Κάθε υποψήφιος, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης Ανάδειξης πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας (εάν πρόκειται για πρώτη χορήγηση ή αυτή έχει αλλάξει) και αντίγραφο Ποινικού  Μητρώου (Γενικής  Χρήσης) ή  υπεύθυνη  δήλωση κατά τα προβλεπόμενα (Κ.Δ. – Μέρος 4ο – Κεφ. 5 – παρ. 5.1). Η μη προσκόμιση του εγγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας.

Τέλος, εφόσον ζητηθούν, μπορούν να κοινοποιηθούν στους υποψηφίους στοιχεία που αφορούν το Σύστημα όπως:

α) τα στοιχεία της Ετήσιας Απογραφής Μελών Σ.Ε.Π. των τριών τελευταίων ετών,

β) τον Απολογισμό Προσκοπικού Έργου των τριών τελευταίων ετών,

γ) το τελευταίο Τριετές Πρόγραμμα και τους σχετικούς Απολογισμούς Προσκοπικού Έργου,

όπως επίσης και

δ) το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Σ.Ε.Π. και το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας.

 • Έγκριση υποψηφιοτήτων

 Για την έγκριση των υποψηφιοτήτων κατά τα προβλεπόμενα (Κ.Δ. – Μέρος 4ο – Κεφ. 5 – παρ.5.2), συστήνεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

 • Νασσόπουλο Χαράλαμπο (Περιφερειακός Έφορος),
 • Ηλιάδη Χαράλαμπο (Βοηθό Περιφερειακό Έφορο Α.Μ.Θ. για την Καβάλα),
 • Σταυρίδη Ελευθέριο (Έφορο Διοίκησης Π.Ε. Α.Μ.Θ.).
 • Συνεδρίαση Ανάδειξης

 Η Συνεδρίαση Ανάδειξης θα ανακοινωθεί μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και θα διεξαχθεί στην έδρα του Συστήματος.

Στη συνεδρίαση αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Βαθμοφόροι του Συστήματος με εγκεκριμένη στο e-sep Εντολή Διοίκησης (τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν την ανάδειξη) και συνολική θητεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, η οποία να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο συγκεκριμένο Σύστημα, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο προ της Συνεδρίασης Ανάδειξης.

Στη Συνεδρίαση Ανάδειξης μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές και Βαθμοφόροι που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν, καθώς και όλα τα ενήλικα Μέλη του Συστήματος, όπου οι υποψήφιοι εκθέτουν τις απόψεις, τους στόχους και τις επιδιώξεις τους και απαντούν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους.

Με την πεποίθηση ότι η επιδίωξη όλων μας στοχεύει στην ανάδειξη των ικανότερων για την προαγωγή του Προσκοπικού Έργου, σας καλώ να επιδείξετε την υπευθυνότητα που απαιτείται για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κατηγορίες:1o Σ/Π ΚΑΒΑΛΑΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘΕτικέτες: