Ανακοίνωση 229 – Διαδικασία Ανάδειξης Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εξ’ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού συστήματος – Μέλη Ε.Κ.Σ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 229

Προς:

 • Όλα τα μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Κοιν:

 • Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.

Σχετικά: Π.Δ. 71/2014 (Φ.Ε.Κ. 115/12.05.2014), Κανονισμός Διοίκησης Σ.Ε.Π., Εγκύκλιος 15/2020 – 18/2020 ΓΕ

Θέμα: Διαδικασία Ανάδειξης Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εξ’ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού συστήματος – Μέλη Ε.Κ.Σ

Αγαπητοί μου,

H ανάδειξη μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) ως μελών Γ.Σ. λόγω ανωτέρας βίας, όπως αυτή προκύπτει από τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19 βάσει της Εγκυκλίου 18/2020 της Γενικής Εφορείας, θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» με την υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον ρόλο του «Διαχειριστή».

 • Χρόνος

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2020

Ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ. : 13.00-14.00

 • Εφορευτική Επιτροπή

Την διεύθυνση της διαδικασίας αναλαμβάνει Εφορευτική Επιτροπή (Προεδρείο) και θα αποτελείται από οριζόμενα από τον Περιφερειακό Έφορο Ενήλικα Στελέχη της Π.Ε., τα ονόματα των οποίων θα σας γίνουν γνωστά σε επόμενη ανακοίνωση.

 • Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν όλα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. της Π.Ε. Α.Μ.Θ. που:
 1. έχουν δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Έφορο Διοίκησης της Π.Ε. Α.Μ.Θ. (efdioikpeamth@sep.org.gr), απαντώντας στο σχετικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί με το ονοματεπώνυμο τους και τον ΑΜ ΣΕΠ. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην ανάδειξη. Σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει το σχετικό email μέχρι τις 01.12.20 να ενημερώσουν άμεσα τους υπευθύνους των Κλιμακίων τους. (Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή)
 2. έχουν απογραφεί για το τρέχον προσκοπικό έτος 2020-2021, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 3. έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της τρέχουσας ή προηγούμενης Γ.Σ.
 4. δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.

 • Υποψήφιοι για την Γ.Σ. / Δικαίωμα, χρόνος και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ως μέλους Γ.Σ. έχουν τα μέλη Ε.Κ.Σ. που:

 1. συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα της προηγούμενης ενότητας περί «δικαιώματος συμμετοχής» και επιπλέον,
 2. έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 3. δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.,
 4. Έχουν διετή, τουλάχιστον, θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων ή Εφορειών ή Προσκοπικών Κέντρων, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

Ο συνολικός αριθμός των μελών προς ανάδειξη, βάσει της Εγκυκλίου 15/2020 της Γενικής Εφορείας για την Π.Ε. Α.Μ.Θ. είναι ένα (1) μέλος.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην Περιφερειακή Εφορεία και την Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή. Με δεδομένο ότι η Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας υπάρχει συνημμένη στην Εγκύκλιο ΓΕ 18/2020 (Υπόδειγμα αρ. 3).

Μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού έχουν ελεγχθεί ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης θα αναρτηθεί στην σελίδα της Π.Ε. Α.Μ.Θ. www.peamth.com .

Παρακαλώ τους Αρχηγούς να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή των μελών Ε.Κ.Σ. στην Διαδικασία Ανάδειξης και με την υποβολή υποψηφιοτήτων:

1. απογραφή των Μελών Ε.Κ.Σ.,

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Εφορευτική Επιτροπή για την ομαλή Διαδικασία Ανάδειξης

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑΕτικέτες: ,