Ανακοίνωση 227 – 7ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εξ’ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη


Προς:

 • Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Κοιν:

 • Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.

Σχετικά: Π.Δ. 71/2014 (Φ.Ε.Κ. 115/12.05.2014), Κανονισμός Διοίκησης Σ.Ε.Π., Εγκύκλιος 15/2020 – 18/2020 ΓΕ

Θέμα: 7Ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εξ’ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του Οργανισμού Σ.Ε.Π. σας ανακοινώνω τη σύγκληση του 7ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειάς μας και σας ενημερώνω για τα παρακάτω ζητήματα:

Το συνέδριο και η ανάδειξη βαθμοφόρων μελών Γ.Σ. λόγω ανωτέρας βίας, όπως αυτή προκύπτει από τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19 βάσει της Εγκυκλίου 18/2020 της Γενικής Εφορείας, θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας “Zoom” και η ανάδειξη αντίστοιχα θα γίνει μυστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» με την υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον ρόλο του «Διαχειριστή».

 • Θέματα Συνεδρίου
 1. Απολογισμός Εργασίας Π.Ε. Α.Μ.Θ.
 2. Ανάδειξη Μελών Γ.Σ.
 • Χρόνος

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη: 10:00,  Λήξη: 13:00 

Ανάδειξη Βαθμοφόρων : 11.30-13.00

 • Τόπος

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Zoom”.

 • Οργανωτική – Εφορευτική Επιτροπή

Την διεύθυνση της διαδικασίας αναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτροπή (Προεδρείο) του Συνεδρίου που παράλληλα θα ασκήσει και καθήκοντα Εφορευτικής και θα αποτελείται από Βαθμοφόρους που θα μετέχουν στο συνέδριο και δεν θα είναι υποψήφιοι, τα ονόματα των οποίων θα σας γίνουν γνωστά σε επόμενη ανακοίνωση.

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι που:
 1. να έχουν δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Έφορο Διοίκησης της Π.Ε. Α.Μ.Θ. (efdioikpeamth@sep.org.gr), απαντώντας στο σχετικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί με το ονοματεπώνυμο τους και τον ΑΜ ΣΕΠ. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην ανάδειξη. Σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει το σχετικό email μέχρι τις 01.12.20 να ενημερώσουν άμεσα τους υπευθύνους των Κλιμακίων τους. (Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή)
 2. έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.
 3. έχουν απογραφεί για το τρέχον προσκοπικό έτος 2020-2021, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 4. έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της τρέχουσας ή προηγούμενης Γ.Σ.
 5. δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.

 • Υποψήφιοι για την Γ.Σ. / Δικαίωμα, χρόνος και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ως μέλους Γ.Σ. έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα της προηγούμενης ενότητας περί «δικαιώματος συμμετοχής» και επιπλέον,
 2. έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 3. δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.,
 4. έχουν τουλάχιστον διετή θητεία Βαθμοφόρου και
 5. Έχουν βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Κύκλο Μεθοδολογίας της Ευέλικτης Εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

Ο συνολικός αριθμός των μελών προς ανάδειξη, βάσει της Εγκυκλίου 15/2020 της Γενικής Εφορείας για την Π.Ε. Α.Μ.Θ. είναι 11 μέλη.

Ο Περιφερειακός Έφορος, λόγω ανάδειξης στα καθήκοντα του, καταλαμβάνει αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων – Εκπροσώπων στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς να απαιτείται η υποβολή υποψηφιότητας, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής του.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην Περιφερειακή Εφορεία και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή. Με δεδομένο ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τρεις Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας υπάρχει συνημμένη στην Εγκύκλιο ΓΕ 18/2020 (Υπόδειγμα αρ. 1).

Μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού έχουν ελεγχθεί ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην σελίδα της Π.Ε. Α.Μ.Θ. www.peamth.com .

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Συστημάτων να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις εργασίες του Συνεδρίου και με την υποβολή υποψηφιοτήτων:

1. Απογραφή των Βαθμοφόρων

2. Άμεση υποβολή προτάσεων για έκδοση και ανανέωση Εντολών Διοίκησης

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Οργανωτική Επιτροπή για την προετοιμασία του Συνεδρίου

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ