Ανακοίνωση 221 – Διαδικασία Ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος ( 2ου Συστήματος Ν/Προσκόπων Κομοτηνής)


Ξάνθη 5/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 221

Προς:
τους Βαθμοφόρους του 2ου Συστήματος Ν/Προσκόπων Κομοτηνής

τα Μέλη της Ε.Κ.Σ. του 2ου Συστήματος Ν/Προσκόπων Κομοτηνής

τους Εφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Θέμα:
Διαδικασία Ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος

Αγαπητοί μου,

Με αφορμή την λήξη της θητείας της Αρχηγού του 2ου Συστήματος Ν/Προσκόπων Κομοτηνής κ. Γραμμενίδου Νερατζιάς την οποία ευχαριστώ θερμά για την πολυετή θητεία της και την προσφορά της στο Σύστημα, πρέπει να διεξαχθεί η Διαδικασία Ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος όπως προβλέπει ο “Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Ε.Π.” (Μέρος 4ο – 5.4).

Πρόταση υποψηφίων – Προσόντα
Σύμφωνα λοιπόν με τον ανωτέρω Κανονισμό, καλώ τους Βαθμοφόρους και την Ε.Κ.Σ. του 3ου Συστήματος Προσκόπων Δράμας, καθώς και τους Εφόρους της Περιφερειακής Εφορεία; Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπως προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος. Επισημαίνεται ότι για να προτείνουν υποψήφιο, εφόσον το επιθυμούν, οι μεν Βαθμοφόροι πρέπει να έχουν ενεργή Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστο 12 μηνών, η δε Ε.Κ.Σ. να λάβει σχετική απόφαση μετά από ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. Οι προτάσεις υποψηφίων, απευθυνόμενες στον Περιφερειακό Έφορο θα πρέπει να υποβληθούν εντός 20 ημερών από την παρούσα Ανακοίνωση, δηλαδή μέχρι και τις 25/10/2020.

Τα πρόσωπα που κατά τα ανωτέρω θα προταθούν ως υποψήφιοι κα πρέπει:
να αποδεχτούν εγγράφως την προταθείσα υποψηφιότητά τους,

να διαθέτουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου του Σ.Ε.Π., όπως ορίζονται στο ανωτέρω Κανονισμό (Μέρος 4ο – Κεφ.1 παρ. 1.1). Ειδικότερα κα πρέπει να έχουν:
Ελληνική Ιθαγένεια
Έμπρακτη προσήλωση στις αρχές, το σκοπό και τη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
Πνευματικές και σωματικές ικανότητες ανάλογες με τα καθήκοντα που πρόκειται να τους ανατεθούν
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του
Σ.Ε.Π. και τις οδηγίες της Γενικής Εφορείας και του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.
Αποδοχή από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ανάλογα με το εύρος των
καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβουν.
Θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίδια ή σε άλλα καθήκοντα.
Ηλικία από είκοσι τρία (25) έως πενήντα (65) έτη

Σημειώνεται πως, αν αναδειχθεί μέλος Ε.Κ.Σ. ή φιλοπρόσκοπος, πρέπει εντός έξι (6)
μηνών να αποκτήσει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα Βαθμοφόρου.

να υποβάλλουν προσκοπικό βιογραφικό, Σχέδιο Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού και Σχέδιο Ετησίου Προγράμματος, έχοντας συζητήσει τις προτάσεις τους με τους Αρχηγούς των Τμημάτων.

Έγκριση υποψηφιοτήτων

Για την έγκριση των υποψηφιοτήτων συστήνεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Νασσόπουλο Χαράλαμπο (Περιφερειακός Έφορος), β) Αριστοτέλη Παπακωνσταντίνου (Βοηθό Περιφερειακό Έφορο) και γ) Σωτήριο Στόικο (Έφορο Ανάπτυξης Π.Ε. Α.Μ.Θ.). Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι να παρέχει την κατά πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη της για τις προταθείσες υποψηφιότητες, έχοντας προηγουμένως λάβει συνέντευξη από κάθε υποψήφιο και έχοντας εκτιμήσει τα υπό στοιχεία 1-3 προβλεπόμενα.

Συνεδρίαση Ανάδειξης

Η Συνεδρίαση Ανάδειξης θα ανακοινωθεί μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και θα διεξαχθεί στην έδρα του Συστήματος. Στη συνεδρίαση αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Βαθμοφόροι του Συστήματος με Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, η οποία να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο συγκεκριμένο Σύστημα, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο προ της Συνεδρίασης Ανάδειξης.
Στη Συνεδρίαση Ανάδειξης μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές και Βαθμοφόροι που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν, καθώς και όλα τα ενήλικα Μέλη του Συστήματος

Αγαπητοί μου,

Η προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων θα πρέπει να κατευθύνεται προς την υπόδειξη, καθώς και την ανάδειξη ατόμων κατάλληλων, που προσφέρονται να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο και να διαθέτουν το χρόνο που χρειάζεται, κα χαίρουν εκτίμησης από την κοινωνία και τις τοπικές Αρχές, θα μπορούν να προάγουν το έργο των Βαθμοφόρων στο Σύστημα και θα εκπαιδεύονται διαρκώς ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, όσο διαρκεί η θητεία τους.

Με την πεποίθηση ότι η επιδίωξη όλων μας στοχεύει στην ανάδειξη των ικανότερων για την προαγωγή του Προσκοπικού Έργου, σας καλώ να επιδείξετε την υπευθυνότητα που απαιτείται για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας.

Με εκτίμηση

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

Κατηγορίες:2o Σ/Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΕτικέτες: