Διαδικασία Ανάδειξης Μελών ΕΚΣ στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.


Αρχείο Ανακοίνωσης

Ξάνθη, 23/11/2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59

Προς: Μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης Π.Ε.  Α.Μ.Θ.
  Αρχηγούς Συστημάτων
  Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων
Κοινοποίηση: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  Εφορεία Διοίκησης Γενικής Εφορείας
  Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.
Θέμα: Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Κ.Σ. στην Γενική Συνέλευση
Σχετικά: Π.Δ. 71/16-04-2014 (ΦΕΚ 115Α/12-05-2014)
  Εγκύκλιοι Γενικού Εφόρου 24 & 25/2016

Αγαπητοί μου,

Με ιδιαίτερη χαρά και σε εφαρμογή του Οργανισμού Σ.Ε.Π. ανακοινώνω την διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης εκπροσώπων των Ε.Κ.Σ. της Περιφέρειάς μας στην Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος “Σώμα Ελλήνων Προσκόπων”. Επισημαίνεται ότι στην Διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων, της Περιφερειακής Εφορείας και των Προσκοπικών Κέντρων. Με την διαδικασία αυτή θα αναδειχθεί το 1 μέλος της Γενικής Συνέλευσης που αναλογεί στις Ε.Κ.Σ. της Περιφέρειάς μας, όπως ο αριθμός αυτός ορίζεται στην Εγκύκλιο 25/2016.

 • Χρόνος – Τόπος

Η Διαδικασία Ανάδειξης θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμυγδαλεώναπαλιό Καπνομάγαζο. Η διαδικασία ανάδειξης, διάρκειας περίπου 2,5 ωρών, θα ξεκινήσει στις 17:00μμ με τις εγγραφές των συμμετεχόντων και θα περατωθεί στις 19:30 με την ολοκλήρωση της ανάδειξης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Με αφορμή την παράλληλη διεξαγωγή του 3ου Προσκοπικού Συνεδρίου των Βαθμοφόρων της Περιφέρειάς μας, καλούνται τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία να παραβρεθούν στο γεύμα του Συνεδρίου που θα λάβει χώρα στον Αμυγδαλεώνα στις 14:30.

 • Οργανωτική Επιτροπή

Ορίζεται τριμελής Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) αποτελούμενη από τους Βαθμοφόρους: α) Σωτήριο Στόικο, Περιφερειακό Έφορο, β) Ελευθέριο Μεταξούδη, Αναπληρωτή Περιφερειακό Έφορο και γ) Αριστοτέλη Παπακωνσταντίνου, Βοηθό Περιφερειακό Έφορο (Ροδόπη).

 •  Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη όλων των Ε.Κ.Σ. (Συστημάτων, Περιφερειακής Εφορείας, Προσκοπικών Κέντρων) που:

 1. έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. ή την Περιφερειακής Εφορεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας
 2. έχουν απογραφεί για την προσκοπική περίοδο 2016-2017, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 3. έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της θητεύουσας ή προηγούμενης Γ.Σ.
 4. δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
 • Υποψήφιοι για την Γ.Σ. / Δικαίωμα, χρόνος και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που:

 1. συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα της προηγούμενης ενότητας (“Δικαίωμα συμμετοχής”) και επιπλέον
 2. έχουν ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας Ανάδειξης και
 3. έχουν τουλάχιστον διετή θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. και

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην Περιφερειακή Εφορεία το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου. Με δεδομένο ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τρία Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας υπάρχει συνημμένη στην Εγκύκλιο 24/2016 (Υπόδειγμα αρ. 3).

 • Κόστος συμμετοχής

Το ποσό συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα έχει οριστεί στα 5€ και καλύπτει το γεύμα. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια θα καλύψει για κάθε συμμετέχοντα το ίδιο ποσό. Η καταβολή των ατομικών συμμετοχών θα γίνει συγκεντρωτικά για κάθε Ε.Κ.Σ. με κατάθεση στον λογαριασμό της Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας στην Alpha Bank με αριθμό GR8901409010901002101004291.

 

Παρακαλώ τους Αρχηγούς Συστημάτων και τους Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή των Μελών Ε.Κ.Σ. στις εργασίες της Διαδικασίας Ανάδειξης και με την υποβολή υποψηφιοτήτων:

 1. Απογραφή για την περίοδο 2016-2017
 2. Συμπλήρωση/διόρθωση των ατομικών στοιχείων των Μελών Ε.Κ.Σ. και των στοιχείων επικοινωνίας τους που είναι καταχωρημένα στο e-sep.
 3. Προώθηση σε όλα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. της Ανακοίνωσης και της Αίτησης υποβολής υποψηφιότητας

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στον Οργανισμό Σ.Ε.Π., στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 2ο, άρθρο 4, παρ. 4.1) καθώς και στις Εγκυκλίους 24 και 25/2016.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Οργανωτική Επιτροπή για την προετοιμασία της Διαδικασίας!

Με προσκοπικού χαιρετισμούς,

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Κατηγορίες:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ