Ε. Αεροπροσκόπων

Τον Συντονισμό για τις Αεροπροσκοπίκες Δραστηρίοτητες της  Π.Ε. έχει ο

Υπεύθυνος για τον εμπλουτισμό του Προσκοπικού Προγράμματος των Κλάδων με δραστηριότητες αέρα και την υποστήριξη και αξιολόγησή τους σύμφωνα με τις Αρχές και τη Μέθοδο Αγωγής του Προσκοπισμού, καθώς και την εποπτεία των πτητικών μέσων και των Αεροπροσκοπικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Εφορείας.