Εφορείες

Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος: 

Ο Αναπληρωτής αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον Έφορο. Στον Αναπληρωτή ανατίθενται από τον αρμόδιο Έφορο επίσης ειδικότερα καθήκοντα τα οποία μπορούν να έχουν μόνιμο ή και προσωρινό χαρακτήρα.

Εφορεία Διοικήσεως: 

Υπεύθυνος για τη διοικητική διαχείριση των Μελών του ΣΕΠ στην Περιφερειακή Εφορεία. Την εισήγηση και υποστήριξη συστήματος προσέλκυσης, τοποθέτησης, υποκίνησης, αξιοποίησης και αξιολόγησης των Βαθμοφόρων, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο διοίκησης, καθώς και την εισήγηση ίδρυσης Τμημάτων και Συστημάτων και την αξιολόγηση του έργου τους (έκδοση Εντολών Διοίκησης, Προσκοπικές Ταυτότητες, Ηθικές Αμοιβές κλπ.)

Εφορεία Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων:

Υπεύθυνος για τη δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας με τις Πολιτικές Αρχές, τους Κοινωνικούς Φορείς, τις Οργανώσεις Νέων της περιοχής του ώστε να προβάλλεται το έργο και ο κοινωνικός ρόλος του Προσκοπισμού, καθώς και η ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής εικόνας του ΣΕΠ και η εξασφάλιση της εκτίμησης και εμπιστοσύνης της Κοινωνίας. Στον Έφορο αυτό ανατίθενται, εφ΄ όσον έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που αναφέρονται σε επόμενο κεφάλαιο του παρόντος Κανονισμού και οι επί μέρους διεθνείς σχέσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Εφορείας.

Εφορεία Εκπαίδευσης: 

Υπεύθυνος για την Εκπαίδευση και επιμόρφωση των Βαθμοφόρων της Εφορείας με βάση τις Αρχές και τη Μέθοδο Αγωγής του Προσκοπισμού σε συνδυασμό με τους εκάστοτε στόχους και προτεραιότητες του ΣΕΠ, με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων και μέσων Εκπαίδευσης.

Εφορεία Ανάπτυξης: 

Υπεύθυνος για τη δημιουργία, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος ανάπτυξης της Περιφερειακής Εφορείας . Έχει άμεση επικοινωνία και συνεργάζεται για θέματα της αρμοδιότητας του, με τον Έφορο Ανάπτυξης ΓΕ, καθώς και με τους Αρχηγούς Συστημάτων και Εφόρους που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τα νεοϊδρυθέντα Συστήματα, καθώς και αυτά που έχουν περιέλθει σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της δύναμης τους. Ενημερώνει τακτικά την Εφορεία Ανάπτυξης ΓΕ για τους Βαθμοφόρους του Κλιμακίου του που μετακινούνται λόγω σπουδών, στράτευσης, κ.λ.π. Υποδέχεται και υποστηρίζει τους Βαθμοφόρους που μετακινούνται στην περιοχή του λόγω σπουδών, στράτευσης, κ.λ.π. Υποβάλλει στην Εφορεία Ανάπτυξης ΓΕ, τον Οκτώβριο κάθε έτους, το πρόγραμμα ανάπτυξης του Κλιμακίου του, το οποίο έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με τους Αρχηγούς Συστημάτων και. Τέλος υποβάλει στην Εφορεία Ανάπτυξης ΓΕ κάθε τρίμηνο (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος) αναφορά προόδου του προγράμματος ανάπτυξης του κλιμακίου του.

Εφορεία Υλικού και Προσκοπικών Κέντρων:

Ο Έφορος Υλικού και Προσκοπικών Κέντρων έχει την επιμέλεια της μη χρηματικής περιουσίας της Περιφερειακής Εφορείας. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Προσκοπικών κέντρων που ανήκουν στην Π.Ε. , επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησής τους, ενημερώνει στα συμβούλια της Π.Ε. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά, καταρτίζει διάφορα προγράμματα σύμφωνα με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική της Π.Ε. στον τομέα των  Προσκοπικών κέντρων και μεριμνά για την εκτέλεσή τους, μετά την έγκρισή τους από την Ε.Κ.Σ.  Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση των Προσκοπικών κέντρων του Συλλόγου, παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τα Προσκοπικά μας κέντρα , πραγματοποιεί όσες επαφές απαιτούνται σχετικές με τις αρμοδιότητές του, συγκροτεί και συντονίζει Ομάδα ή Ομάδες Εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του και στις οποίες μπορεί να είναι επικεφαλής, αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα κι αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Π.Ε.

Εφορεία Οικονομικών και περιουσίας: 

Παρακολουθεί την καταβολή της ετήσιας απογραφής των μελών Συστημάτων και Προσκοπικών Κέντρων της Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και της επιστροφής της προβλεπόμενης αναλογίας. Παρακολουθεί την απόδοση κάθε λογής χρηματικών ποσών, μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και των Κλιμακίων και Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. Συγκεντρώνει και παρακολουθεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς και απολογισμούς των Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων και Κλιμακίων της Περιφερειακής Εφορείας.Είναι υπεύθυνος για την καταγραφή και παρακολούθηση των ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π., καθώς και των Προσκοπικών Κέντρων, τα οποία βρίσκονται στα όρια της Περιφερειακής Εφορείας και εισηγείται για τη συντήρηση, εξασφάλιση και αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.Παρακολουθεί, για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης, την είσπραξη μισθωμάτων των ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π., καθώς και όλων των αποδόσεων χρηματικών ποσών που σχετίζονται με τα ακίνητα.Συντονίζει ενημερωτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις των Μελών Ε.Κ.Σ., σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Διοίκησης.Συνεργάζεται με την Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας, για τους ετήσιους οικονομικούς ελέγχους στα βιβλία των Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων και Κλιμακίων.Διενεργεί οικονομικούς ελέγχους, οι οποίοι του ανατίθενται από την Κεντρική Διοίκηση και συντάσσει σχετικές εκθέσεις, οι οποίες κοινοποιούνται στον Περιφερειακό Έφορο και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.Ενημερώνεται τακτικά από την Κεντρική Διοίκηση, αναφορικά με τις εξελίξεις και μεταβολές που προκύπτουν, στο ισχύον οικονομικό και φορολογικό πλαίσιο.Συνεργάζεται και υποστηρίζει το έργο του Αρχηγού Συστήματος ή Υπαρχηγού Συστήματος, ο οποίος φροντίζει για την ορθή τήρηση από την Ε.Κ.Σ. του βιβλίου Εσόδων και Εξόδων του Συστήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Κεντρικής Διοίκησης.

Εφορεία Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος για τον εμπλουτισμό του Προσκοπικού Προγράμματος, των Κλάδων και των Ειδικοτήτων με περιβαλλοντικές δραστηριότητες και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τις Αρχές και τη Μέθοδο Αγωγής του Προσκοπισμού

 

Εφορεία Παλαιών Προσκόπων: 

Υπεύθυνος για τη δημιουργία και διατήρηση καλής επικοινωνίας μεταξύ ενεργού Προσκοπισμού και Παλαιών Προσκόπων, ώστε να ενισχύεται το έργο της Προσκοπικής Κίνησης της Περιφερειακής Εφορείας (τοποθετείται με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΠΠΕ).

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Χατζησταύρου Σταύρου 8 Ξάνθη, Τ.Κ. 67100

Τηλ.: 2541078586

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 2ου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς, Τ.Θ. 250, Τ.Κ. 68100, Αλεξ/πολη
Πρόεδρος ΔΣ: Μπαμπάλας Σταύρος Τηλ.6946469985

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Κωσταντινουπόλεως 81, Τ.Κ. 68200, Ορέστιαδα
Πρόεδρος ΔΣ: Λαγωΐδης Άγγελος Τηλ.6944892990